Ochrana obyvatelstva

 • Zdravotnické družstvo Zdravotnické družstvo

  Zdravotnické družstvo Jednotky civilní ochrany Praha lze využít například pro: zajištění zdravotnické první pomoci při mimořádných událostech nebo jako asistence zasahujících složek IZS záloha Zdravotnické záchranné služby při potřebě transportu velkého počtu zraněných a nemocných pomoc při...

 • Spojařské družstvo

 • Krizové informační centrum Krizové informační centrum

  Krizové informační centrum je soubor technického a materiálního vybayvení, které je předem nakonfigurované a připravené k převozu a nasazení jako "call centrum". Prostřednictvím tohoto modulu jsme schopni ve velmi krátké době době zprovoznit pro potřeby obecních či městských úřadů telefonické...

Připravujeme

 • Evakuační družstvo

 • Úkrytové družstvo Úkrytové družstvo

  Úkolem úkrytového družstva bude smluvní péče a údržba smluvně svěřeného stálých úkrytů ochrany obyvatelstva. Jedná se zejména o kontrolu, úklid, drobné opravy a případné zpohotovení krytu.

Legislativa s tématem ochrany obyvatelstva

Vyhláška č. 380/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (PDF)

Zákon č. 239/2000 Sb. - Zákon o integrovaném záchranném systému (PDF)

Vyhláška č. 328/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému (PDF)

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013, PDF)

 

Normy

 • ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany

 • ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany

Jednotka civilní ochrany je zařízením ochrany obyvatelstva s činností v oblastech poskytování zdravotnické pomoci a zabezpečení spojení. Někdy se pro takový útvar používá též název Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Tento celek techniky, materiálu a především proškolených dobrovolníků je připraven v případě potřeby pomáhat například ve formě nepřetržité zdravotnické služby v evakuačních a přijímacích střediscích, nebo provozováním dočasných krizových telefonních linek pro potřeby obcí či městských částí a informování jejich občanů.

Kontakt

HASIČI PRAHA - sever
Sídlo organizace:
Sokolovská 428/130
180 00 Praha 8

245 019 111
245 019 150
775 710 150
245 019 112

© 2010-2019 HASIČI PRAHA - sever, odd. spojové služby a správy KIS

Vytvořte si web zdarma!Webnode